רשות המיסים הביעה לא אחת כי מתנגדת היא למצבים בהם עובדים שכירים של חברות יפתחו חברות ארנק ובאמצעותן יקבלו את שכרם בדרך של דמי ניהול ולא בדרך של שכר עבודה. יש חשיבות רבה לתכנון נכון בטרם תיפתח חברת ארנק על מנת להבטיח סיכוי גדול יותר לאפשרות קיומה. בספק דין שניתן לאחרונה יתעלם בית המשפט מקיומה של חברת הארנק, בין היתר מהטעם שהמבנה בה נוצרה אינו תואם את המציאות הכלכלית.

בע”מ 28320-05-12 קרן תל אביב לפיתוח נ’ פקיד שומה תל אביב 5, עלתה המחלוקת הבאה: המערערת, הינה מוסד ציבורי שהוקם במטרה להביא לשינוי חברתי בעיר תל- אביב יפו ולשפר את חייהם של תושבי העיר ומבקריה. בהסכם העסקה שנחתם בין המערערת לבין מר אברהם בן שושן, ביום 14.8.02 הוסכם כי מר בן שושן ישמש כמנכ”ל המערערת מיום 1.9.02 ועד ליום 1.9.05 וכי התשלום בגין שירותיו ישולם כנגד חשבונית מס ערוכה כדין של המנכ”ל לקרן. בפועל, חשבונית זו הונפקה למערערת ע”י חברת “א. בן שושן ייעוץ ותכנון אסטרטגי בע”מ”, חברה בשליטתו של מר בן שושן אותה הקים ביום 4.9.02. המערערת דיווחה בדוחות הניכויים שלה על התשלומים ששולמו לחברת בן שושן כהוצאת דמי ניהול.

כלל ידוע בדיני המס כפי שקבע לא אחת בית המשפט העליון הוא שמהותה של עסקה נקבעת לצורך דיני על פי מהותה הכלכלית האמיתית. שם העסקה, כותרתה או כינויה על ידי הצדדים אינו מכריע את מהותה ואופי העסקה יקבע בהתאם למהותה העסקית. בהתאם לעיקרון זה פקיד השומה סרב לקבל את המוצהר וקבע, כי ההכנסה ששולמה לחברת בן שושן מהווה “הכנסת עבודה” בידי מר בן שושן בהתאם לסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה. פועל יוצא מכך, היה על המערערת לנכות מס במקור משכרו של מר בן שושן ובנוסף לשלם מס מעסיקים ומס שכר.

המשיבה טוענת לאחר בחינת הסכם העסקתו של מר בן שושן כי מבנה ההסכם, תוכנו ואופן פנייתו מבטאים התייחסות לאדם ספציפי ולא לחברה וכי אין למצוא בו כל אינדיקציה לכך שחברת בן שושן סיפקה למערערת שירותי ניהול. המערערת לא הציגה ראיות או עדים הסותרים את טענת המשיב.

בנוסף לכך, בחינת המבחנים שהתפתחו בפסיקה לקיומם של יחסי עובד – מעביד, הראו כי התקיימו יחסי עבודה בין השניים. בנוסף, כי חברתו של מר בן שושן כלל לא היתה קיימת במועד חתימת ההסכם, ומשכך קשה לקבל את טענת המערערת כי ההתקשרות נעשתה מול החברה.

כב’ השופטת ד”ר אגמון-גונן קבעה כי דין הערעור להידחות מהטעם שבהתאם למבחן ההשתלבות ומבחן השליטה והפיקוח שנקבעו בפסיקה עניפה בתחום דיני העבודה עולה כי התקיימו יחסי עומד – מעביד בין קרן תל אביב למנכ”ל. לפיכך, יש לסווג את השכר ששולם למר בן שושן כ-“הכנסת עבודה”.

בשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לתמיר פורר, עו”ד (רו”ח) ממשרדנו בטלפון: 03-6938380 או במייל tamir@gfblaw.co.il