רשות המסים הגבירה בשנים האחרונות את עבודתה מול גורמי חוץ במדינות זרות לאיתור נישומים שביצעו עבירת מס בכך שלא דיווחו ולא שילמו מס על מלוא הכנסותיהם. אדם שנתפס צפוי לעמוד בפני הליך פלילי שצופן בחובו הרשעה פלילית כמו גם מאסר בפועל לתקופות ממושכות.

כחלק מהגברת האכיפה החליטה רשות המסים לעודד נישומים, יחידים, בעלי תפקיד בתאגיד וכל מי שעבר עבירות על חוקי המס, לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת. לשם כך פירסמה רשות המסים את נוהל גילוי מרצון לפיו היא מתחייבת בתיאום עם הפרקליטות שלא ינקטו כנגד עבריין המס הליכים פליליים בגין עבירות שביצע בעבר וזאת כל עוד עמד בתנאי הנוהל.

תנאי הסף שנקבעו בנוהל גילוי מרצון לפנייתו של אדם בהליך זה הינם:

  • אין בידי רשות המסים מידע על העבירה שבוצעה.
  • לא נפתח הליך חקירתי כלשהוא על ידי מי מהרשויות החוקרות במדינה כנגד הנישום ביחס לעבירה המדוברת.
  • לא נפתח הליך שומתי בתיק הנישום.
  • לא פורסם באמצעי התקשורת השונים מידע בדבר העבירה המדוברת.
  • לא ניתן ללמוד על העבירה מכתב תביעה ו/או הגנה שהוגשו והמתייחסים לעבירה שבוצעה.

במידה והנישום עומד בקריטריונים אלה יהא עליו להגיש, רצוי באמצעות מיופה כח, בקשה לגילוי מרצון לסמנכ”ל בכיר לחקירות של רשות המסים.
בבקשה זו יפורטו שם המבקש, מהות העבירה שבוצעה, אומדן ההכנסה שלא דווחה וכיוצ”ב.

לאחר בדיקת הבקשה, ישיב הסמנכ”ל הבכיר לחקירות לפונה האם הוא מאשר את בקשתו לגילוי מרצון אם לאו. אם אושרה בקשתו – לא ינקטו כנגדו סנקציות פליליות והוא יופנה למשרד האזרחי לצורך הסדרת תשלום המס.
אם לא אושרה בקשתו – רשות המסים לא תעשה שימוש במידע שפורט בבקשה בהליך הפלילי, אלא אם כן הוא כבר היה ברשותה קודם לכן.
יחד עם זאת, מאחר וקיימים סייגים לחסינות כמו: במקרים בהם המידע נמסר שלא על פי נוהל זה, או אם הופר תנאי מתנאי הגילוי מרצון, רשאית רשות המסים לבטל את החסינות מפני ההליך הפלילי ואף לעשות שימוש בנתונים שנמסרו לה בהליך הפלילי.

לפיכך, לפני שפונים להליך מעין זה רצוי לקבל ליווי מקצועי מתאים ולהתייעץ עם מומחה מס שיחווה דעתו האם אכן מדובר בעבירה פלילית ולא במחלוקת מס במישור האזרחי והאם מי שביצע אותה יכול להיכנס בשערי הליך הגילוי מרצון.

מאמרים אחרונים

גילוי מרצון

הכשרת כספים ונכסים שלא דווחו לרשות המס בהליך גילוי מרצון אנונימי משרד האוצר הודיע בהודעה דרמטית למדינות ה-OECD
קרא עוד...