שאלת שווי דירה ללא זכויות בניה נוספות עולה לא אחת בדיוני שומות מול מנהל מיסוי מקרקעין.

כך למשל נדונה במסגרת וועדת ערר שאלת שוויה של הדירה אשר נרכשה ביום 28.2.12, ע”י העורר. על פי הסכם המכר, הרוכש קנה את כל הזכויות בבית מגורים צמוד הקרקע לרבות כל הצמוד לו בתמורה לסכום של 2,200,000 ש”ח.

ע”פ הדיווח שהוגש למנהל מיסוי מקרקעין תבע המוכר לקבל פטור בגין דירה מזכה שתמורתה הושפעה מזכויות בנייה נוספות וזאת בהתאם לסעיף 49ז(א)(2).

על פי המוצהר שווי הדירה ללא זכויות בנייה נוספות, הינו 1,200,000 ש”ח, מכאן העורר תבע קבלת פטור מתשלום מס שבח מקרקעין בסכום המקסימלי שהחוק מתיר ע”פ סעיף 49ז'(א)(1) לחוק, שעמד אותה עת על 1,871,000 ש”ח.

מנהל מיסוי מקרקעין לא קיבל את הצהרת העורר בעניין שווי הדירה ללא זכויות בנייה נוספות, והוציא שומה לפי מיטב השפיטה לפיה קבע את שווי דירת המגורים, ששטחה הינו 85 מ”ר, ללא זכויות בנייה נוספות, בסכום של 457,700 ש”ח וסכום הפטור מתשלום מס שבח מקרקעין, לו זכאי העורר בגין כפל שווי , דהיינו סך של 915,400 ₪.

על יתרת הסכום בסך 1,284,600 ש”ח, חייב המשיב את העורר בתשלום מס שבח מקרקעין.

אין חולק, כי העורר היה זכאי לפטור ממס שבח בגין מכירת הבית בכפוף להוראות סעיף 49ז לחוק מיסוי מקרקעין. המחלוקת בין העורר לבין המשיב התעוררה לגבי מרכיב זכויות הבנייה החייב במס, כאשר שני הצדדים הגישו לועדת-הערר חוות-דעת של שמאי מטעמם האומדות את שווי הבית ללא זכויות הבנייה כאמור.

יו”ר ועדת-הערר שליד בית-המשפט המחוזי בנצרת, כב’ השופט (בדימ’) ה’ חטיב, בהסכמת חברי הוועדה עו”ד א’ הללי ורו”ח נ’ זועבי, קיבל את הערר באופן חלקי וקבע ששווי הדירה ללא זכויות בנייה נוספות בסכום של 825,000 ש”ח כך שסכום הפטור ממס שבח מקרקעין לו זכאי העורר יעמוד על סך של 1,650,000 ₪.

בשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות למוקי גורפיין, עו”ד ממשרדנו בטלפון: 03-6938380

מאמרים אחרונים