במסגרת פרק המסים לתזכיר, ובכדי “לסתום” פרצות מס הגורמות לאבדן הכנסות המדינה נקבעו מספר תיקונים מוצעים שהחשובים בהם הינם:

לצורך המשך הלחימה בתופעת ההון השחור (תופעה אשר פוגעת בגביית המס, בצדק החלוקתי ובשלטון החוק) מוצע לשנות את אופן המיסוי על חברות בית וזאת בדומה להוראות שנקבעו במסגרת תיקון 197 לגבי חברה משפחתית לפיכך מוצע להרחיב את חובת הדיווח מכוח סעיף 131 לפקודה ובכך להרחיב את בסיס המידע הנמצא בידי רשות המיסים, ולהגביר את האפשרות לגביית מס אמת לעניין חברת בית.

עוד מוצע לתקן את ההגדרה הקבועה בסעיף 64 לפקודה כדי לסגור פרצות מס כך שחברת בית תוכל להיות בבעלות של לא יותר מ-20 בעלי זכויות.

בנוסף מוצע להבהיר כי חברת בית היא חברה שכל רכושה ופעילותה באופן ישיר הינן אחזקת בניינים, כך שאינה יכולה, למשל, להחזיק במניות של חברה אחרת.

מוצע להסדיר את היבטי המיסוי וסיווגם של מענקים ותשלומים המתקבלים בידי עובד במסגרת סיום יחסי עובד מעביד, לרבות תשלומים עבור “אי תחרות”, כהכנסת עבודה או כהכנסה ממשלח יד.

בנוסף, מוצע להרחיב את חובות הדיווח הקבועות היום בסעיף 131 לפקודה, באופן שיכללו חובת הגשת דוח שנתי גם על ידי נהנה בנאמנות, על ידי מי שמתקיימות בו החזקות הקבועות בהגדרת “תושב ישראל” שבסעיף 1 לפקודה ועל ידי יחיד שהעביר לחוץ לארץ בשנת המס, במצטבר, סכום של מעל ל-חצי מיליון ₪.

מוצע להבהיר כי חברה משפחתית, אשר ביקשה מפקיד שומה להיחשב כחברה משפחתית בהתאם להוראות ולתנאים הקבועים בחוק, יראוה ככזו כבר ביום התאגדותה ולא מיום מתן ההודעה לפקיד השומה.

בנוסף, מוצע להבהיר לעניין חישוב הרווחים כי מההכנסה החייבת המצטברת של החברה המשפחתית יש לקזז הפסדים שהועברו לנישום המייצג בתקופת ההטבה.

בשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לתמיר פורר, עו”ד (רו”ח) ממשרדנו בטלפון: 03-6938380

מאמרים אחרונים