תיקון 168 לפקודת מס הכנסה שנתקבל בספטמבר 2008 מביא עמו הטבות מס מפליגות לעולים חדשים ולישראלים ששהו בחו”ל מספר שנים.

תחילת הוראת חוק זו היא רטרואקטיבית מיום 1.1.07 ולכן גם מי ששב לישראל בשנת 2007, בתנאים מסויימים, נהנה מהטבותיו.

סוג הטבות המס הניתנות שונה בהתאם לסוג האוכלוסיה בה מדובר כדלקמן:
קבוצה 1 – יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה (עולה חדש) ויחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה לתושב חוץ במשך 10 שנים לפחות (תושב חוזר ותיק).

קבוצה 2 – תושב חוזר – יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה לתושב חוץ במשך 6 שנים רצופות לפחות.

ההטבות שניתנו למי שנמנה על קבוצה 1 הן מפליגות יותר ומתייחסות הן לרמת היחיד והן לרמת החברה. ברמת היחיד נקבעו הטבות המס הבאות:

פטור מהגשת דו”ח שנתי למס הכנסה כקבוע בסעיף 131 לפקודה, ביחס לכל הכנסותיו שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל וזאת למשך תקופה של 10 שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל.
פטור מהגשת הצהרת הון על נכסיו שמחוץ לישראל וזאת לתקופה של 10 שנים מהמועד שהפך להיות לתושב ישראל.
פטור מתשלום מס על הכנסותיו השונות מכל המקורות, שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל.

ברמת החברה נקבעה הטבה לעניין פרשנות מבחן “השליטה והניהול”.
כיום קובע הדין כי חברה זרה אשר השליטה והניהול בה מופעלים מישראל, יש לראותה כחברה ישראלית לכל דבר ועניין משמע ניתן לחייבה במס בישראל.

על מנת למנוע מצב בו עלייתו של מנהל חברה לארץ הופכת את החברה הזרה לחברה ישראלית על פי מבחן “השליטה והניהול” נקבע כי חברה זרה שניתן להופכה לישראלית עקב התקיימות מבחן השליטה והניהול לאור עלייתו של תושב חוזר ותיק או עולה חדש לישראל, תהא פטורה מיישום מבחן זה במשך 10 שנים משמע, החברה תמשיך ותיחשב כחברה תושבת חוץ.

ביחס לאוכלוסיה הנמנית על קבוצה 2, קבוצת תושב חוזר, נקבעו הטבות מס מעטות יותר. כך בהתייחסות לפטור ממס על הכנסותיו שנצמחו מחוץ לישראל, למעט הכנסותיו מעסק, ניתן פטור ממס למשך 5 שני­ם בלבד וכן פטור ממס למשך 10 שנים להכנסותיו מרווח הון. כמו כן לא ניתנו לקבוצה זו פטורים כלשהם מחובת הדיווח.

יחד עם זאת, עדיין לא מאוחר לאוכלוסיה זו לקבל הטבות מס רבות יותר.זאת יוכלו לעשות במסגרת הוראת שעה שנקבעה לשנים 2007 עד 2009 לפיה מי שהפך לתושב ישראל בשנים אלה יתקנו לגביהם את הגדרת תושב חוזר ותיק והיא תהא: יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך 5 שנים רצופות לפחות.

מכאן, תושבים שעזבו את ישראל לפני 5 שנים, וחושבים לשוב לארץ, רצוי שיקדימו לעשות כן במהלך שנת 2009 על מנת שיזכו בהטבות המס המקסימליות של קבוצה 1 למרות שהותם הקצרה יותר בחו”ל.

מאמרים אחרונים