ביום 7/9/14 פרסמה רשות המיסים הוראת שעה להגשת בקשות לגילוי מרצון. הוראה זו מהווה חלק נוסף במאמצים הרבים שמשקיעה רשות המיסים לאיתור הון בלתי מדווח .
במקביל רשות המיסים פועלת להחלפת מידע עם מדינות שונות אם במסגרת חתימתה על הסכם ה-FATCA מול ארה”ב , ואם במסגרת פעילותה במסגרת ה-OECD . ברשות המיסים מבהירים כי זו ההזדמנות האחרונה הניתנת לנישומים להסדיר את ההון הלא מדווח שלהם ובכך להימנע מהעמדה לדין פלילי. במסגרת הוראת שעה זו שתוקפה לשנה, תאפשר רשות המיסים להגיש בקשות בשני מסלולים:

  1. מסלול אנונימי
  2. ומסלול “מקוצר”

מסלול אנונימי

במסגרת מסלול זה שתוקפו כאמור הינו למשך שנה מיום פרסום ההוראה, ניתן להגיש בקשה ללא פרטים מזהים של הנישום הבקשה, לסמנכ”ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המיסים.

על הבקשה לכלול את כל הפרטים הרלוונטיים כגון: מקור ההכנסה, שנות המס לגביהן לא דווחה ההכנסה, אומדן סכום המס שלא שולם ועוד.

בקשה זו תועבר ע”י סמנכ”ל בכיר לחקירות לגורם האזרחי הרלוונטי ורשות המיסים על מנת לברר את חבות המס הנובעת ממנה. בתוך 90 יום מהעברת הבקשה לגורם האזרחי (קיימת אפשרות הארכה ל-90 יום נוספים), יחליט הפונה האם לחשוף את פרטיו ולהשלים את מהלך הגילוי מרצון או שלא למסור את פרטיו ולשמור על סודו. רשות המיסים רוצה לתחום בזמן קצוב את התמשכות ההליכים מול הגורם האזרחי שנועדו לברר את חבות המס הנובעת מהבקשה.

הבהרה חשובה שניתנה במסגרת הוראה זו היא האפשרות לקזז הפסדים שנובעים מבקשת הגילוי מרצון בשנות המס אליהן מתייחס הגילוי מרצון.

הכוונה להפסדים שלא דווחו בעבר בדוחות שהוגשו קודם לבקשה לגילוי מרצון.

מסלול מקוצר

האפשרות לפעול במסלול המקוצר ניתנה לכל אדם שסך ההון שנכלל בבקשה לגילוי מרצון אינו עולה על 2 מליון ₪ וההכנסה החייבת הנובעת מהון זה אינה עולה על סך 500,000 ₪ .

בקשה זו תוגש אף היא לסמנכ”ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המיסים אך בנבדל מהמסלול הקודם לא ניתן יהיה להגישה בצורה אנונימית. מכאן גם חסרונה שהרי מגיש הבקשה חושף בדרך זו את פרטיו כבר בתחילת הדרך ולא יוכל לחזור בו.

בקשתו תועבר ממחלקת החקירות לפקיד השומה ו/או מנהל מיסוי מקרקעין ו/או מנהל תחנת מע’מ הרלוונטית לקביעת גובה המס בו חייב מגיש הבקשה.

ככול שמגיש הבקשה שילם את המס לו נדרש בתוך 15 ימים מיום מסירת הודעת התשלום, לא יפתח כנגדו הליך פלילי בגין המידע שמסר בהודעת הגילוי מרצון.

יש לזכור כי ההחלטה לבחירת המסלול הנכון להגשת הבקשה כמו גם הטיפול בה , משתנים מאדם לאדם בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל מקרה.

בשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לתמיר פורר, עו”ד (רו”ח) ממשרדנו בטלפון: 03-6938380

מאמרים אחרונים

גילוי מרצון

הכשרת כספים ונכסים שלא דווחו לרשות המס בהליך גילוי מרצון אנונימי משרד האוצר הודיע בהודעה דרמטית למדינות ה-OECD
קרא עוד...