במילון השפה העברית[1] מוסבר כי האמרה שבכותרת מתארת פעולת “ליקוט של שאריות, איסוף של פריטים מפה ומשם שאיכותם אינה ברורה.”
כבוד השופט ד”ר שמואל בורנשטיין קבע בשבוע שעבר כי על פי סעיף 95 לחוק מס ערך מוסף (חוק מע”מ) בסמכותו של מנהל מע”מ “לפסול” ספריו של עוסק. למעשה, סמכותו של המנהל לקבוע כי “פנקסי החשבונות” נוהלו בסטייה מהותית מהוראות חוק זה או התקנות על פיו ובהתאמה לקבוע גם קנס בשל כך.

הסוגיה שבמחלוקת הובאה בפני בית המשפט בהליך הקבוע בסעיף 127(ה) לחוק מע”מ. הליך זה אינו שכיח –” אבעיה לפי חוק מס ערך מוסף ” שכן חלפו מעל 30 שנה מאז נדון הליך מעין זה בפני בית המשפט [ס’ 1 בפסה”ד אב”ע 13792-02-14 ליאת דוידי נ’ מנהל מע”מ רחובות].

כבוד השופט משווה בין ארבע הוראות מע”מ [סעיפים 74, 39(ב), 113, 95] שנוסחן כמעט זהה לחלוטין הדנות ב”סטייה מהותית” מהוראות ניהול ספרים והגוררות סנקציות שונות. מבחינה פורמאלית מופנה הערעור כלפי הפעלת הסנקציה אולם במהותו “כפירה בקיומה של העילה בשלה הוטלה הסנקציה, דהינו כי הספרים נוהלו בסטייה מהותית מההוראות “[ ס’ 22].

עיקר הטרוניה של העוררת מופנית כלפי הסנקציה הנוגעת ליתרון הדיוני הנוצר למנהל מע”מ בעת הגשת הערעור על השומה. לאחר סקירה נרחבת של הפסיקה ובהתחשב בסמכות ועדת הערר לדון ולהחליט בשאלה “האם הספרים נוהלו או שלא נוהלו בסטייה מהותית מהוראות לצורך הטלת הקנס” [ס’55] הוא מגיע למסקנה “כי אין הבדל בין “סטיה מהותית מהוראות ניהול ספרים” ובין “ניהול שלא כדין” של הספרים, כאשר החלטת המנהל המעניקה לו את היתרון הדיוני האמור בסעיף 83(ד) לחוק מקום בו הדו”ח אינו נתמך בפנקסים “שנוהלו כדין” “.

תשובת בית המשפט הנכבד באבעיה היא כי “סמכותו של המשיב היא לקבוע כי הספרים נוהלו בסטייה מהותית, ודינה של קביעה זו אינו שונה מהקביעה כי הספרים “בלתי קבילים” או “פסולים” וזאת ככל שהדברים נוגעים לסנקציה המעשית הנובעת מאותה קביעה לאמור סירוב לקבל דו”ח, …הטלת קנס, וכן היתרון הדיוני בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק [העברת נטל הבאת הראיות על הנישום].

מוסר השכל – טוב להתייעץ מראש לגבי אופן ניהול פנקסי החשבונות בהתייחס לעסקאות שאינן במהלך יום יומי וזאת על מנת שלא להיקלע למצב של ליקוט שאריות פנקסי החשבונות במאבק לתשלום מס אמת.

בשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות למוקי גורפיין, עו”ד ממשרדנו בטלפון: 03-6938380 או במייל muki@gfblaw.co.il

משרדנו מייעץ, מלווה ומטפל בהיבטי מס ערך מוסף השונים

מאמרים אחרונים