מבוא

כאשר יזם רוצה להקים עסק עומדות בפניו מגוון אפשרויות להפעלת העסק . האם במסגרת תיק אישי, שותפות שאיננה מוגבלת , שותפות מוגבלת, שותפות לענייני מע”מ בלבד , איחוד עוסקים , חברה בע”מ .?

מאמר זה יתייחס רק לעסק שפועל במסגרת חברה בע”מ שיכולה ותהיה גם שותפה בשותפות , לא משנה איזה , איחוד עוסקים .

שיקול מרכזי בקבלת ההחלטה להקים את העסק ולהפעילו במסגרת חברה בע”מ הוא בשל התחייבות מוגבלת של בעלי המניות לחובות החברה באם יהיו (סך השקעתם הפרטית במניות החברה ובהקמתה ).

במקרים בהם בעלי המניות ומנהלי החברה יחתמו על התחייבויות אישיות לתשלום חובות החברה , לא תעמוד להם ההגנה על נכסיהם האישיים שיכול ויעוקלו לטובת נושי החברה .

דבר דומה מתקיים גם ברשות המיסים בכלל ובמע”מ בפרט . רק שלרשות המיסים יש את האפשרות על פי החוק לגעת בנכסים האישיים גם אם אין התחייבות אישית של בעלי תפקיד , מנהל , בעל מניות . ולכך מתייחס מאמר זה .

דוגמה למקרה שיש התחייבות אישית :

כאשר חברה נקלעת לקשיים בתשלום הדוח התקופתי למס ערך מוסף יכולה לפנות אל המשרד האזורי בבקשת פריסה של הדוח התקופתי .

לאחר אישורה של הנהלת המשרד את הבקשה של החברה ( מכוח סעיף 116 לחוק מע”מ רשאי המנהל להאריך את המועד לתשלום הדוח ) ובעת ביצוע פריסת הדוח יידרש מנהל החברה ואו ערב נוסף (תלוי בגובה החוב הנובע מהדוח) לחתום על כתב שיפוי אוטונומי . משמעות הדבר היא באם החברה לא תעמוד בהתחייבויות שלה לשלם את הדוח על פי הפריסה שאושרה ולאחר שיבוצעו פעולות לגביית החוב , על פי פקודת המיסים גבייה אצל החברה, שלא צלחו , ניתנת למנהל המשרד האזורי האפשרות לממש את כתב השיפוי האוטונומי ולהטיל עיקולים על נכסיהם האישיים של מנהל החברה שחתם על כתב השיפוי ועל הערב הנוסף .

ברור הוא שהפעלת העיקולים והשעבודים בכל הליך גביית החוב חייבת להיות מידתית בהתאם לגובה החוב שנותר ללא תשלום וחומרת העבירות יופעלו מגוון הליכים לגביית החוב .

הליך פלילי

מעבר להפעלת הליכי הוצאה לפועל כאמור הן כלפי החברה והן כלפי מי שחתם על כתב הערבות ( ייפו כח אוטונומי). חברה אשר לא מגישה את דוחותיה כלל ואו מגישה אותם ללא תשלום ואו שילמה באופן חלקי את הדוחות יכול וייפתח הליך פלילי כנגד החברה ומנהליה .

כמו כן הליך פלילי ייפתח בשל עבירות מהותיות שעלו במהלך חקירה שתוצאותיה מעבר לאישום הפלילי הם הוצאת שומה לחברה ואו הודעה על הטלת כפל מס .

מתי קיימת הסכנה לפגיעה בנכסים האישיים .

סעיף 106ב לחוק מע”מ מתיר למנהל מע”מ בהתקיימם של תנאים מסוימים ובהתהוותם של חובות הנובעים מסיבות שונות , כפי המפורט בסעיף החוק , לגעת בנכסיו האישיים של מנהל בחברה , בעל תפקיד בחברה , אשר בשל פעילויותיו בחברה נוצרו החובות . כל זאת גם כשאין התחייבות אישית ( כתב שיפוי אוטונומי ) של מנהל החברה , בעלי המניות או כל בעל תפקיד אחר בחברה לתשלום חובות החברה .

מסקנות מתבקשות

1 .על בעלי התפקיד למלא את כל חובות החברה כלפי רשויות המס ללא יוצא מהכלל ובמועד הנדרש ולא להקל ראש בחובות אלו .

2 . כאשר בשל אילוצים שונים לא יכולה החברה לעמוד בהתחייבויותיה הפורמליות כלפי רשות המיסים , יכול והחברה ובעלי התפקידים בחברה יבצעו פעולות שיש בהם סכנה כי יוגש כתב אישום כנגדם. מן הראוי שבעלי התפקיד והמנהלים יתייעצו בהקדם עם בעלי מקצוע בנושא כדי לקדם את פתרון הבעיה שנוצרה בטרם יחל הליך כלשהו כנגד החברה , בעלי התפקידים ובעלי המניות שיהי בו הן לפגוע בהתנהלות החברה , בהמשך פעילותה ,ובנגיעה בנכסיו האישיים של מנהל החברה , בעל תפקיד , בעלי מניות .

3 . כאשר לחברה הוצאה שומה או הוטל עליה כפל מס ולא החלו הליכים פליליים על ידי מנהל מע”מ כדאי לשקול בכובד ראש את המהלכים שראוי לנקוט בהם , שכן כתוצאה ממהלכים שגויים שיינקטו יכול ותיווצר סיטואציה שמנהל מע”מ יוכל לנקוט בצעדים שיש בהם נגיעה בנכסיו האישיים של בעל תפקיד , מנהל , בעל מניות והגשת כתב אישום .

גם במצב דברים זה כדאי להיוועץ בבעלי מקצוע שיכול וימליצו על פתרונות שיש בהם להימנע ממצב זה .

משרדנו מייעץ, מלווה ומטפל בהיבטי מס ערך מוסף השונים

מאמרים אחרונים